Referencje

System Obsługi Rozliczeń Kontraktów

System SORK działa na terenie Dolnego Śląska od 2001 roku. Jego wdrożenie wiązało się z potrzebą dokładnej analizy i kontroli realizacji świadczeń medycznych. Na jego podstawową funkcjonalność składają się moduły:

 • Eksperckiego modułu rozliczania, weryfikacji i kontroli realizacji świadczeń
 • Portalu wymiany danych ze świadczeniodawcą

Modułu ekspercki rozliczania, weryfikacji i kontroli realizacji świadczeń jest zasilany danymi z bazy statystyczno-medycznej. Do zadań modułu eksperckiego należy:
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych - każda faktura wystawiana przez Świadczeniodawcę jako załącznik posiada listę jednostkowych świadczeń medycznych podlegających finansowaniu.
 • Weryfikacja danych
 • Celowanie kontroli
Obecnie w systemie SORK rozliczane są świadczenia z zakresu szpitalnictwa zamkniętego, psychiatrii, rehabilitacji, programów zdrowotnych, opieki ambulatoryjnej, opieki długoterminowej, świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz stomotologii od kilku tysięcy świadczeniodawców z terenu Dolnego Śląska. Świadczeniodawca przy użyciu modułu rozliczeniowego może wygenerować załącznik do faktury.

Podstawą do weryfikacji danych i analizy zasadności wykonania świadczeń jest baza wiedzy stale uzupełniana o nowe przypadki.

Portal wymiany danych ze świadczeniodawcami jest odpowiedzialny za wymianę danych pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcą. Proces weryfikacji danych a także proces rozliczania świadczeń wymaga dużego przepływu informacji pomiędzy świadczeniodawcą o płatnikiem. Wychodząc naprzeciw potrzebom płatnika EuroSoft wdrożył moduł wymiany danych ze świadczeniodawcami, dzięki któremu świadczeniodawca na stronach WWW w dowolnym momencie może:
 • sprawdzić stan realizacji umów wygenerować specyfikacje świadczeń będących załącznikiem do faktury
 • pobrać listę jednostkowych świadczeń medycznych, które podlegają finansowaniu
 • pobrać listy świadczeń zakwestionowanych przez płatnika wraz z przyczynami zakwestionowania i wartościami korekt finansowych

SYMOLL

System SYMOLL został wdrożony w Dolnośląskim OWNFZ w 2002 roku. Ma za zadanie objęcie ewidencją obiegu recept refundowanych przez NFZ. Koncepcja systemu oparta jest o dystrybucję przez DOWNFZ recept zaopatrzonych w unikalne numery. Wszystkie recepty na leki refundowane muszą być wypisywane przez lekarzy na blankietach z unikalnym numerem lekarza i numerem recepty zapisanym na blankiecie w postaci kodu kreskowego. Aptekarz w momencie realizacji wprowadza do swojego programu aptecznego dane o sprzedanym leku oraz numer recepty. Informacja ta zbiorczo za dany okres rozliczeniowy spływa do bazy danych w oddziale wojewódzkim NFZ. Unikalny numer recepty jednoznacznie identyfikuje lekarza wraz z przynależną jednostką organizacyjną i numerem kontraktu. Powiązanie lekarz-numer recepty znajduje się w głównej bazie danych, gdzie następuje przypisanie refundacji do lekarza.

Do podstawowych zadań systemu możemy zaliczyć:

 • Organizację dystrybucji recept
 • Zbieranie danych o zrealizowanych receptach
 • Analizę zebranych danych
 • Publikację danych


Organizacja dystrybucji recept - recepty zwykłe mogą nabywać uprawnione podmioty w tzw. Punktach Druku. Punktem Druku może zostać osoba prawna lub fizyczna która podpisze umowę z DOWNFZ na udostępnienie darmowego oprogramowania do wykonania druków recept wraz z numerem oraz kodem kreskowym. Punkt Druku może świadczyć usługi na zlecenie osób trzecich (drukarnie) lub potrzeby własne (np. lekarz rodzinny, świadczeniodawca). Podmiotem uprawnionym do zakupu recept są osoby prawne lub fizyczne posiadające dowolną umowę z DOWNFZ, na podstawie której dany podmiot uprawniony jest do wystawiania recept zawierających leki podlegające refundacji. Zarówno Punkty Druku jak i podmioty uprawnione muszą być zarejestrowane w elektronicznej bazie danych DOWNFZ.

Zbieranie danych o zrealizowanych receptach - zbieranie danych odbywa się przy użyciu aplikacji napisanej w technologii WWW. Umożliwia to złożenie przez apteke danych o zrealizowanych u siebie receptach bez konieczności udawania się do siedziby funduszu.

Publikację danych - Portal Lekarza - zebrane dane o preskrypcji lekarskiej prezentowane są lekarzom na stronach WWW wykonanej w technologii J2EE. W graficznej formie w odniesieniu do różnych wskaźników i średnich każdy lekarz może zapoznać się w wynikami własnej preskrypcji z uwzględnieniem:

 • specjalności lekarskich
 • leków w grupach ATC WHO
 • kodów uprawnień i zniżek
 • rozkładu geograficzny wystawiającego receptę
 • miejsca realizacji receptyEuroSoft System Analityczny

ES SAN jest systemem analityczno-zarządczym klasy warehouse. Narzędzie jest aplikacją typu web, dzięki temu nie ma konieczności instalacji i aktualizacji oprogramowania na stanowiskach użytkowników systemu analitycznego. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby spełnić oczekiwania użytkownika i ułatwić mu wyszukanie informacji bez konieczności programowania lub uczenia się złożonych języków zapytań. Analiza danych oparta jest o wielowymiarową strukturę danych.

Zaproponowane narzędzie umożliwia szybkie i intuicyjne tworzenie dowolnie skomplikowanych analiz oraz przetwarzanie danych w sposób dynamiczny. Użytkownik w interaktywny sposób może przeszukiwać bazę zawężając w kolejnych krokach pole przeszukiwania (tzw. "drillowanie" - ang. drill). Wynikiem analizy może być dotarcie do tak niezbędnych informacji jak trendy, relacje. Aplikacja ES SAN pozwala także na prezentację przetworzonych danych w postaci różnego typu wykresów.

W systemie ES SAN jako motor bazy danych zastosowano Sybase IQ. Sybase IQ jest zoptymalizowany do obsługi hurtowni danych i aplikacji wspierających podejmowanie decyzji. Umożliwia wykonywanie zapytań do bazy danych do 1000 razy szybciej niż systemy tradycyjne. Sybase IQ jest przeznaczony do wydajnej analizy dużych ilości danych dzięki połączeniu innowacyjnej, opatentowanej technologii przetwarzania zapytań, indeksowania w oparciu o kolumny danych oraz algorytmów zoptymalizowanych pod względem wydajności.      

Drukuj